Deklaracja dostępności PRZEDSZKOLE NR 85

PRZEDSZKOLE NR 85 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.
• Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
• Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
• Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia
• Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe
• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Rudnicka: sekretariat@p85.edu.gdansk.pl
• Telefon: 583028918

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
• Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
80-801 Gdańsk
• E-mail: umg@gdansk.gda.pl
• Telefon: 58 5244500
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd
Do Przedszkola nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15 można dojechać liniami tramwajowymi nr 2, 3, 4,6,7,11. Można dojechać także liniami autobusowymi nr 108.Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 250 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl
Opis ogólny budynku przy ul. Chałubińskiego 15. Przedszkole nie posiada własnego parkingu, istnieje możliwość korzystania z parkingu ogólnodostępnego z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem pionowym i poziomym. Przedszkole mieści się w budynku wolno stojącym. Do budynku prowadzi jedno wejście dla dzieci i rodziców, wejście schodami z poręczą oraz podjazd dla wózków. Dla osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość skorzystania z wejścia na poziomie gruntu i dostępność jednego z pomieszczeń z wykorzystaniem platformy schodowej. 4 sale dydaktyczne znajdują się na parterze, 3 na I piętrze, dwie sale wielofunkcyjne (jedna na I piętrze, jedna w suterenie). Drzwi główne wejściowe otwierane są przez pracowników. Na parterze znajduje się gabinet intendenta, na półpiętrze gabinet dyrektora

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia
brak